Marquee text

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ
Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. (QS: At-Taubah 128)

04 March 2013

Cinta Rasul 7YA ROSULALLAH

Ya Rasulallahi jina lizziyaroh qoshidina
Nartaji minkasy-syafa'ah
Lijami'il hadzirina

Natawassal biljalalah
Alladzi jaa Birrisalah
Ahmadal-Hadi wa aalah
Tanjali 'annadh-dholalah


Ya Rasulallahi jina lizziyaroh qoshidina
Nartaji minkasy-syafa'ah
Lijami'il hadzirina

Ya Rasulallahi badir bil ijabah wassaro-ir
Tammimu ma fidzoma-ir
Waftahu babas-sahalah

Ya Rasulallahi jina lizziyaroh qoshidina
Nartaji minkasy-syafa'ah
Lijami'il hadzirina

Ya syafi'al mudznibina
fadriku fi kulli halah
kun ma'i fi kulli manzil
Waqbalu dzal qauli qolah

Ya Rasulallahi jina lizziyaroh qoshidina
Nartaji minkasy-syafa'ah
Lijami'il hadzirina

Kun ma'i ya Rasulallah
Kun ma'i ya habiballah
Kun ma'i ya Rasulallah
Kun ma'i ya habiballah

Kun ma'i ya Rasulallah
Kun ma'i ya habiballah
Kun ma'i ya Rasulallah
Kun ma'i ya habiballahSHOLALLAHU �ALA MUHAMMAD
♪ Sholallahu 'ala Muhammad
Sholallah 'alaihi wasallam
Sholallahu 'ala Muhammad
Wa'ala aali Muhammad

Robbi faj'al mujtama'na
Ghoyatuh husnul khitami
Wa'thina ma qod sa-alna
Min 'athoyakal jisami

Wakrimil arwaha minna
Biliqo khoril anami 2x
Wablighil mukhtaro 'anna
Bin sholatin wa salam

Ulang ♪

Marhaban ahlan wa sahlan
Bika ya khoirol haba-ib 2x
Wablighil mukhtaro 'anna
Min sholatin wa salam

Ulang ♪

Marhaban ahlan bisyamsin
Khofiat fihal kawakib 2x
Wablighil mukhtaro 'anna
Min sholatin wa salam

Ulang ♪

Waqolbi fi hubbikum asirun
Bika ya badrot-tamami 2x
Wablighil mukhtaro 'anna
Min sholatin wa salam

Ulang ♪

ROBBI INNI

Robbi inni ya dzash-shifatil'aliyyah
Qo-imun bil ghina uridu 'athiyyah

Tahta babir-roja waqoftu bidzulli
Fa aghithni bilqoshdi qoblal maniyyah

Robbi inni ya dzash-shifatil'aliyyah
Qo-imun bil ghina uridu 'athiyyah

War-rosulul karimu babu roja-i
fahuwa ghowthi
Wa ghowthu kullil bariyyah

Robbi inni ya dzash-shifatil'aliyyah
Qo-imun bil ghina uridu 'athiyyah

Fa aghitsni bihi waballigh fu-adi
Kulla ma yartajihi min umuniyyah

Robbi inni ya dzash-shifatil'aliyyah
Qo-imun bil ghina uridu 'athiyyah

Robbi fasluk bina sabila rijalin
Salaku fittuqo thoriqon sawiyya

Robbi inni ya dzash-shifatil'aliyyah
Qo-imun bil ghina uridu 'athiyyah

Robbi inni ya dzash-shifatil'aliyyah
Qo-imun bil ghina uridu 'athiyyah
SALAMUN �ALAIKA

Ya Rasulallah salamun 'alaik
Ya rofi'asy-syani wad-daroji
'Athfatan ya jirotal'alami
Ya uhailal judi wal karomi

Ahlu baitil Musthofath-thuhuri
Hum amanul ardhi faddakiri
Wa safinun linnajati idza
khifta min thufan kulli adza

Ya Rasulallah salamun 'alaik
Ya rofi'asy-syani wad-daroji
'Athfatan ya jirotal'alami
Ya uhailal judi wal karomi

Kam imamin ba'dahu kholafu
Minhu sadatun bidza 'urifu
Wa lighoirillahi ma qoshodu
Wa ma'al qur-ani fi qoroni

Ya Rasulallah salamun 'alaik
Ya rofi'asy-syani wad-daroji
'Athfatan ya jirotal'alami
Ya uhailal judi wal karomi

Robbi fanfa'na bibarkatihim
Wahdinal husna bihurmatihim
Wa amitna fi thoriqotihim
Wa mu'afatin minal fitani

Robbi fanfa'na bibarkatihim
Wahdinal husna bihurmatihim
Wa amitna fi thoriqotihim
Wa mu'afatin minal fitani
LI KHOMSATUN

Li khomsatun uthfi biha
Narol jahimil-hatimah
Al Musthofa wal Murtadho
Wabnahuma wa fathimah

Li khomsatun uthfi biha
Narol jahimil-hatimah
Al Musthofa wal Murtadho
Wabnahuma wa fathimah

Hum khiroti wadza khiroti
fil mahsyari yaumath-thomah
Wakadzaka fiddunya idza
Jaa atilkhuthubil qoshimah

Li khomsatun uthfi biha
Narol jahimil-hatimah
Al Musthofa wal Murtadho
Wabnahuma wa fathimah

Bihaqqihim ya dzal jalal
Washolatid-da-imah
Ulhuf bina wal muslimin
Min kulli 'anin lammah

Li khomsatun uthfi biha
Narol jahimil-hatimah
Al Musthofa wal Murtadho
Wabnahuma wa fathimah

wa minal 'ida wa minar-roda
Wa minal masho-ibi 'ammah
Wa'alaihimu ya robbana
Minkas-salamid-daimah

Li khomsatun uthfi biha
Narol jahimil-hatimah
Al Musthofa wal Murtadho
Wabnahuma wa fathimahNAHRON MIN LABAN

Inna filjannati nahron min laban
Li'Aliyyin wa Husainin wa Hasan

Ya rasulan qod habana
Hubbuhu fadzlan waman

Jud'alaina bitajalli
Nartaji minkal minan 2x

Inna filjannati nahron min laban
Li'Aliyyin wa Husainin wa Hasan

Ji'tu syauqon wa ghoraman
Fi hawa qolbi hasan

rojiyan minhub tisaman
Man lahu ruhi tsaman 2x

Inna filjannati nahron min laban
Li'Aliyyin wa Husainin wa Hasan

Min fu-adi wa hanini
Wa hanin qolbi wa'an

Wa ro-ath thoiru haninin
Tabki 'athfan wa'an 2x

Inna filjannati nahron min laban
Li'Aliyyin wa Husainin wa Hasan

wa sholati wa salami
Linnabiyyil mu-taman

Rojiyan husnal khitami
Bil Husaini wal Hasan 2xAL-QUBBATUL KHODZRO

Allohumma sholli 'ala Muhammad
Ya robbi sholli 'alaihi wa alih 2x

Robbi ballighna ziaroh nabina 2x
Wansyahid Ahmad wal qubbah khodzro

Allohumma sholli 'ala Muhammad
Ya robbi sholli 'alaihi wa alih 2x

Robbi ballighna ziaroh Thoha 2x
Kun li mujiron kun li mu'inan

Allohumma sholli 'ala Muhammad
Ya robbi sholli 'alaihi wa alih 2x

Wamdah Muhammad khoirol bariyyah 2x
Fuhuwasy-syafi'u lil mudznibina

Allohumma sholli 'ala Muhammad
Ya robbi sholli 'alaihi wa alih 2x

Ya robbi balligh maqoshidana 2x
Ya robbi irhamna jami'an

Allohumma sholli 'ala Muhammad
Ya robbi sholli 'alaihi wa alih 2x

Ya robbi sholli 'ala Muhammad 2x
Wa kulli man lil habibi yunsab

Allohumma sholli 'ala Muhammad
Ya robbi sholli 'alaihi wa alih 2x

ya robbi sholli 'ala Muhammad 2x
Waghfir wa samih man kana adznab


MA ZAMZAMA
Arrobbu sholla da-iman wa sallam
Ya Allah
'Alal mukarrom syellillah
Ma zamzamal hadi wama taronnam
Ya Allah
Filaili-ladhlam syellillah

Bidzikri Thohal mujtaban jalalham Ya Allah
Wal unsu khyyam seilillah
Dzikruh li adwaa-ilqulubi marham ya Alloh
Yasyfi minas-sam syeilillah

Shollu'alihi inna-sholata maghnam ya Alloh
Tunji minal ghom syeilillah
'Alaihi robbi fil qur-anil aqdam ya Alloh
Sholla wasallam syeilillah

Madhuh wa dzikruh filkitabi yutla ya Alloh
'Alaihi sholla syeilillah
Wafir risalah qodhuhul mu'alla ya Alloh
Majlahu majla syeilillah

Yablaz zaman walwasfa laisa yubla
Ya Allah
Haihata mahla syeilillah
WaAllhohi ma had'an 'ulahu tarjam
Ya Allah
kalla wala syam syeilillah

Arrobbu sholla da-iman wa sallam
Ya Allah
'Alal mukarrom syellillah
Ma zamzamal hadi wama taronnam
Ya Allah
Filaili-ladhlam syellillahYA ILAHANAA

Ya ilahana ighfirlana dzunubana 2x
Wa sallimna fiddunyana wa ukhrona 2x

Ya badrotimmin haza kulla kamali 2x
Madza yu'abbriru 'an 'ulaka maqoli 2x

Ya ilahana ighfirlana dzunubana 2x
Wa sallimna fiddunyana wa ukhrona 2x

Antal ladzi asyroqta fi ufuqil 'ula 2x
Famahawta bil anwari kulla dholali 2x

Ya ilahana ighfirlana dzunubana 2x
Wa sallimna fiddunyana wa ukhrona 2x

Wabikas tanarol kauna ya 'alamal huda 2x
Binnuri wal in'ami wal ifdholi 2x

Ya ilahana ighfirlana dzunubana 2x
Wa sallimna fiddunyana wa ukhrona 2x

Wa 'ala jami'il aal wa ashhabi man 2x
Qod khoshohum robbul'ula bikamali 2x

Ya ilahana ighfirlana dzunubana 2x
Wa sallimna fiddunyana wa ukhrona 2x

No comments:

Post a Comment